За предприятието

Бизнес сектор
Костенец - ХХИ АД се намира в гр. Костенец, на площ от 137 000 квадратни метра. Фирмата разполага с добре развита инфраструктура, в т.ч. жп терминал и се намира на около 10 км от основната автомагистрала.

“КОСТЕНЕЦ – ХХИ” АД се отнася към отрасъл целулозно – хартиена промишленост. Към нея спадат производствата на хартия, целулоза, картон, велпапе, амбалаж, целофан и други продукти, използвани в бита и стопанската дейност. Целулозно-хартиената промишленост произвежда около 2,1% от общата промишлена продукция в България. В нея са заети около 16 000 човека. Отрасълът е с дял 1,3% износ и 3,1% внос за страната. Разходите за суровини са около 60 - 70% от себестойността на продукцията, а делът на енергийните разходи е около 20 - 30%. Основната част от предприятията са построени през 70-те години, като страната задоволява около 80% от нуждите си от хартия, картон и целулоза със собствено производство.

Фабриката е разположена в промишлената зона на град Костенец, на северният бряг на река Марица. Железопътна линия образува границите на предприятието от Север на Изток.

  Разположение Размер
Промишлената площадка на дружеството е земеделската площ Фабрика Костенец 136.787 m2
Застроена площ 55.411 m2
Сградите покриват площ от 32.311 m2

Допълнително има няколко сгради за складове, ремонтни работилници и др. Сградите  са в добро състояние. Българските предприятия са строени в съответствие с българските стандарти за земетръсно устойчиво строителство. В обекта има много пространство. Вътре в главната производствена сграда на 2-ри етаж в края на  машини PM 2 и PM 3, има голямо свободно пространство за допълнително разширяване на капацитета.

Основният път за достъп под железопътната линия на югоизток от фабриката има вертикално свободно пространство 3,80 метра, а по-големите камиони преминават през град Момин Проход на север от фабриката.

Железница
Има три основни трасета, за целулоза и готова продукция, за рециклирана хартия съхранявана на открито и за гориво.  Дължината на основната товарна платформа е  50 м.

Капацитет на електроенергия от мрежата
Има два трансформатора 110/6 кV с капацитет 16 MVA и 20 MVA.

Капацитет на Водоснабдяване
Фабриката има два източника на прясна вода:
1. Един от тях е от 17 501м тръбопровод, собственост на дружеството от източник, високо в планината. Той доставя  водата до два водни резервоара от 2 000 m3 всеки на ниво 34 m над нивото на производствената база.
2. Другият източник на вода е помпена станция от река Марица, която също е собственост на дружеството. Съоръжението функционира и е добре поддържано. Тя изпомпва водата до гореспоменатите резервоари.

Отпадъчна вода

Фабриката има системи за циркулация на водата, както и пречиствателна станция за отпадъчните води. Допустимото ниво на изхвърляне на отпадъчни води в река Марица е максимум 55-70 м3/т  производство.

Костенец ХХИ АД
гр. Костенец 2030
ул. "Съединение" 2

тел.: 07142/ 21 - 31
факс: 07142/ 23 - 11
kosthhi@hhi-bg.eu